Ogólne warunki handlowe dotyczące realizacji pośrednictwa ubezpieczeniowego dla konsumentów
Designelement 1 zur Auslandskrankenversicherung
Designelement 2 zur Auslandskrankenversicherung
Designelement 3 zur Auslandskrankenversicherung
Designelement 4 zur Auslandskrankenversicherung
Designelement 5 zur Auslandskrankenversicherung
Designelement 6 zur Auslandskrankenversicherung
Designelement 7 zur Auslandskrankenversicherung
Designelement 8 zur Auslandskrankenversicherung
Designelement 9 zur Auslandskrankenversicherung
Designelement 10 zur Auslandskrankenversicherung
Designelement 11 zur Auslandskrankenversicherung
Designelement 15 zur Auslandskrankenversicherung
Ogólne warunki handlowe dotyczące realizacji pośrednictwa ubezpieczeniowego dla konsumentów
§ 1 Zakres stosowania
 1. Rzeczowy
  Poniższe Ogólne Warunki Handlowe obowiązują dla wszystkich ofert, rozliczeń i świadczeń firmy Care Concept AG a także wniosków składanych do firmy i umów zawieranych z firmą Care Concept AG. W szczególności poniższe Ogólne Warunki Handlowe obowiązują także przy zawieraniu stosunku ubezpieczenia online.
 2. Osobowy
  Poniższe Ogólne Warunki Handlowe obowiązują dla stosunków prawnych wymienionych w punkcie a) niniejszego paragrafu, jeśli są one realizowane przez lub z konsumentami.
  Konsumentami (także „użytkownikami“, „interesantami“, „wnioskodawcami“, „ubezpieczającymi“, „osobami ubezpieczonymi“) w tym rozumieniu są w pierwszym rzędzie interesanci będący osobami fizycznymi lub prawnymi, którzy nawet w szerokim rozumieniu pośrednikami i/lub oferentami w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych. Ponadto konsumentami są także wszyscy pośrednicy i oferenci w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych.
 3. Skuteczność
  Skorzystanie z oferty usług Care Concept AG oznacza uznanie niniejszych warunków za obowiązujące, chyba że jednoznacznie i w formie pisemnej ustalono inaczej.
  Odmienne regulacje są zdecydowanie wykluczone.
§ 2 Świadczenia
 1. Zakres
  Care Concept AG opracowuje, zarządza i sprzedaje korzystne ubezpieczenia turystyczne, zagraniczne oraz chorobowe na pobyt za granicą. W ramach tej działalności Care Concept AG informuje o ofertach ubezpieczeń powiązanych z nią handlowo oferentów. Jest to jedynie część ogólnej liczby oferentów działających na rynku. Dlatego w pojedynczych przypadkach może dochodzić do sytuacji, w której inni działający na rynku oferenci będą dysponować korzystniejszymi ofertami, nieuwzględnionymi przez Care Concept AG. W zakresie sprzedaży online oferta Care Concept AG skierowana jest wyłącznie do odpowiednio poinformowanych i uświadomionych konsumentów. W związku z tym zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi oferent nie jest zobowiązany do indywidualnego doradztwa w przypadku realizacji stosunku ubezpieczeniowego w formie online. Jeśli konsument w ramach realizacji online w pojedynczym przypadku życzy sobie indywidualnej porady, musi przed wysłaniem wniosku o ochronę ubezpieczeniową skontaktować się z Care Concept AG poza strefą online (osobiście, telefonicznie, pisemnie) i wyraźnie przekazać swoje życzenie indywidualnej porady.
  W takim przypadku warunki umowy opierają się ustalonych indywidualnie warunkach lub - jeśli nie zawarto żadnych specjalnych porozumień - na zasadach określonych w orzecznictwie i przepisach prawa.
 2. Wykorzystanie gospodarcze/komercyjne
  Gospodarcze/komercyjne wykorzystanie informacji i/lub wyliczeń udostępnianych przez Care Concept AG jest wyraźnie zabronione, jeżeli nie dokonano innych ustaleń w formie pisemnej. W szczególności bez wyraźnej zgody Care Concept nie można przekazywać ustalonych lub zebranych informacji do mediów (prasa, radio, tv, internet itp.) celem publikacji. Dostęp do danych programu, niezależnie od możliwości technicznych, jest wyraźnie zabroniony. Sporządzanie kompletnych lub częściowych kopii aplikacji Care Concept AG lub występujących w nich danych jest wyraźnie zabronione, jeżeli nie dokonano innych ustaleń na piśmie. Za każdy przypadek naruszenia tych zasad będzie naliczana kara umowna w wysokości 5.000,– EUR, przy czym wyklucza się zdecydowanie zarzut związku ciągłości.
  Powyższe nie narusza możliwości dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych
§ 3 Dojście do skutku umowy ubezpieczeniowej
 1. Strony umowy
  Zawnioskowana przez konsumenta umowa ubezpieczeniowa zostaje zawarta wyłącznie między klientem a przedsiębiorstwem ubezpieczeniowym ponoszącym ryzyko.
 2. Początek
  Umowa zawarta między przedsiębiorstwem ubezpieczeniowym i konsumentem dochodzi do skutku – jeśli nie ustalono inaczej – najwcześniej w chwilą wyraźnej akceptacji lub przesłania polisy ubezpieczeniowej.
 3. Poprawność i kompletność wymaganych danych
  Za poprawność i kompletność danych będących podstawą zawarcia umowy jest odpowiedzialny wyłącznie konsument, w szczególności jako użytkownik udostępnionego/udostępnionych przez Care Concept AG portalu/portali online.
  Za skutki błędnych i/lub niepełnych danych w ramach zawarcia umowy Care Concept AG nie odpowiada w żadnym przypadku. W przypadku umyślnego podania nieprawdziwych i/lub niepełnych danych użytkownika udostępnionego/udostępnionych przez Care Concept AG portalu/portali online Care Concept AG zastrzega sobie prawo wykluczenia danego użytkownika z używania portalu/portali. Jednocześnie Care Concept AG jest upoważnione do obciążenia takiego użytkownika udokumentowaną szkodą.
 4. Dalsza opieka
  W zależności od warunków zawartej umowy ubezpieczeniowej Care Concept AG może być upoważnione do dalszego prowadzenia umowy ubezpieczeniowej, także w odniesieniu do istotnych dla ubezpieczenia obowiązków ubezpieczającego/ubezpieczonej osoby, realizacji szkód oraz inkaso i wypłat. Miarodajny jest w tym zakresie kształt umowy zawartej między przedsiębiorstwem ubezpieczeniowym ponoszącym ryzyko a konsumentem.
 5. Zmiana danych
  Jeśli później nastąpi zmiana danych będących podstawą zawarcia umowy lub jeśli w ramach dalszego prowadzenia obowiązującej już umowy ubezpieczenia zgodnie z punktem d) niniejszego paragrafu nastąpi zmiana (np. adresu), konsument jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o wszystkich zmianach.
§ 4 Obrót płatniczy/uczestnictwo w systemie poleceń zapłaty SEPA
 1. Przyjmowanie płatności i uczestnictwo w systemie poleceń zapłaty SEPA
  W ramach swojej działalności Care Concept AG może zostać upoważnione przez przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe ponoszące ryzyko do dokonywania wypłat oraz do przyjmowania płatności - w szczególności płatności składek. Bliższe zasady działania wypłat dokonywanych przez Care Concept AG oraz płatności przyjmowanych przez Care Concept AG – w szczególności płatności składek – określa w każdym przypadku umowa ubezpieczenia zawarta między ubezpieczycielem ponoszącym ryzyko a konsumentem. W celu możliwie szybkiego zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej uzgodnionej między podmiotem ponoszącym ryzyko a konsumentem, Care Concept AG stosuje, m.in. w ramach uprawnionego pobierania składek, system poleceń zapłaty SEPA ze skróconym czasem procedury początkowej (COR1)
  Odnośnie uczestnictwa w systemie poleceń zapłaty SEPA obowiązują następujące warunki:
 2. Udzielenie bazowego polecenia zapłaty SEPA
  Składając bazowe polecenie zapłaty SEPA konsument autoryzuje Care Concept AG do pobrania z jego konta płatności, które staną się wymagalne w ramach stosunku ubezpieczenia zawartego między konsumentem a przedsiębiorstwem ubezpieczeniowym ponoszącym ryzyko. Użytkownik zapewnia, że konto podane przez niego Care Concept AG do pobrania należności w ramach bazowego polecenia zapłaty SEPA umożliwia także wykonanie procedury polecenia zapłaty SEPA ze skróconym czasem procedury początkowej (COR1).
  Jeśli płatności wymagalne w ramach stosunku/stosunków ubezpieczenia obowiązujących miedzy konsumentem a przedsiębiorstwem ubezpieczeniowym ponoszącym ryzyko, mają zostać pobrane nie z konta konsumenta, lecz z konta osoby trzeciej (inny właściciel konta), do postanowień § 4 b) obowiązują odpowiednio postanowienia § 4 e) tego paragrafu.
 3. Wcześniejsze zawiadomienie (Pre-Notification)
  Care Concept AG informuje konsumenta co najmniej trzy dni przed pobraniem płatności wymagalnych w systemie poleceń zapłaty SEPA w ramach stosunku ubezpieczenia zawartego między konsumentem a przedsiębiorstwem ubezpieczeniowym ponoszącym ryzyko o terminie, danych referencyjnych zlecenia, identyfikacji wierzyciela oraz o wysokości pobrania (tzw. Pre-Notification).
 4. Roszczenia o zwrot przy obciążeniu zwrotnym
  Jeśli konsument odpowiada za niezrealizowanie polecenia zapłaty SEPA (np. brak wystarczających środków na koncie mimo przesłanej w odpowiednim czasie Pre-Notification), Care Concept AG jest upoważnione do obciążenia konsumenta kosztami obciążenia zwrotnego.
 5. Postanowienie szczególne w przypadku innego właściciela konta
  Jeśli płatności, które są wymagalne w ramach stosunku ubezpieczenia zawartego między konsumentem a ubezpieczycielem ponoszącym ryzyko, mają być pobierane nie z konta konsumenta jako ubezpieczającego, lecz z konta osoby trzeciej, obowiązują następujące zasady:
  • Właściciel konta udziela zlecenia wg punktu b) niniejszego paragrafu; w tym przypadku inny właściciel konta zgodnie z ust. b) niniejszego paragrafu upoważnia Care Concept AG do pobierania płatności z jego konta;
  • właściciel konta instruuje jednocześnie instytucję bankową prowadzącą jego konto, aby realizowała płatności zgłaszane przez Care Concept AG z jego konta;
  • jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań, ubezpieczający jest wobec Care Concept AG upoważniony do składania i przyjmowania oświadczeń w imieniu innego właściciela konta;
  • ubezpieczający jest zobowiązany do niezwłocznego powiadamiania Care Concept AG o wszystkich zmianach dotyczących innego właściciela konta;
  • ubezpieczający zapewni, że inny właściciel konta zgadza się na przekazanie informacji o tych zmianach;
  • ubezpieczający jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania właścicielowi konta wszystkich związanych z obrotem płatniczym informacji, w szczególności zawiadomienia Pre- Notification określonego w punkcie c) niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy ubezpieczający w sposób zawiniony naruszy powyższe zobowiązania lub wzbudzi domniemanie, że występuje w sposób uprawniony w imieniu właściciela konta nie mając w rzeczywistości takiego upoważnienia, podmiot udzielający ochrony ubezpieczeniowej jest upoważniony do odstąpienia od umowy.

Jednocześnie w przypadku, gdy ubezpieczający w sposób zawiniony naruszy powyższe zobowiązania lub wzbudzi domniemanie, że występuje w sposób uprawniony w imieniu właściciela konta nie mając w rzeczywistości takiego upoważnienia, Care Concept AG jest upoważnione do dochodzenia od ubezpieczającego szkód, które w sposób udokumentowany są skutkiem naruszenia zobowiązań lub wzbudzenia podejrzeń dotyczących upoważnienia do reprezentacji.

§ 5 Odpowiedzialność
 1. Naruszenie zobowiązań umownych przez Care Concept AG
  Care Concept AG odpowiada za szkody powstałe u konsumenta – niezależnie od podstawy prawnej – tylko wtedy, gdy Care Concept AG w sposób zawiniony i zagrażający celowi umowy naruszy swoje istotne zobowiązanie umowne lub jeśli szkoda została spowodowana przez rażące zaniedbanie bądź działanie umyślne Care Concept AG lub jego podmiotów pomocniczych.
  Powyższe postanowienia nie naruszają odpowiedzialności za szkody osobowe oraz na podstawie przepisów o odpowiedzialności za produkt. Wysokość roszczenia odszkodowawczego za naruszenie istotnych zobowiązań umownych jest ograniczona do typowej dla danej umowy, przewidywalnej szkody, maksymalnie jednak do 1,3 mln EUR, jeśli nie występuje działanie umyślne lub rażące zaniedbanie, odpowiedzialność za zagrożenie życia, naruszenie ciała i zdrowia lub jeśli Care Concept AG nie udzieliło wyraźnie gwarancji w formie pisemnej.
 2. Odpowiedzialność za naruszenie innych dóbr prawnych niż życie, ciało i zdrowie
  Odpowiedzialność Care Concept AG za inne dobra prawne niż życie, ciało i zdrowie (jak np. szkody rzeczowe i inne) jest wykluczona, jeśli nie występuje działanie umyślne lub rażące zaniedbanie lub jeśli Care Concept AG nie udzieliło wyraźnie gwarancji w formie pisemnej.
 3. Osobista odpowiedzialność osób trzecich (pracowników Care Concept AG itd.) etc.)
  Jeśli na podstawie ust. a) oraz b) niniejszego paragrafu odpowiedzialność jest skutecznie wykluczona lub ograniczona, dotyczy to także osobistej odpowiedzialności pracobiorców, innych pracowników, przedstawicieli i pomocników Care Concept AG.
 4. Roszczenia umowne
  Powyższe postanowienia ust. a) do c) obowiązują także dla roszczeń o odszkodowanie oprócz świadczenia oraz odszkodowanie zamiast świadczenia, niezależnie od podstawy prawnej (np. z powodu wady, niedozwolonych działań itp.) oraz dla roszczeń o zwrot z powodu bezskutecznych nakładów.
§ 6 Wskazówka dotycząca ochrony danych

Care Concept AG informuje, że dane osobowe, które konsument przekazuje w ramach składania wniosku o zawarcie stosunku ubezpieczenia oraz w ramach dalszego prowadzenia stosunku ubezpieczenia – jeśli w ramach stosunku ubezpieczenia zawartego między konsumentem a podmiotem ponoszącym ryzyko zostało ustalone prowadzenie stosunku ubezpieczenia przez Care Concept AG, są gromadzone, przetwarzane i udostępniane ubezpieczycielowi ponoszącemu ryzyko (§ 28 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych; BDSG).

§ 7 Właściwe prawo, język umowy
 1. Właściwe prawo
  Obowiązuje prawo niemieckie, jeśli prawo międzynarodowe nie stanowi inaczej.W każdym razie wykluczone jest stosowanie prawa handlowego ONZ (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CIS).
 2. Język umowy
  Językiem umowy jest język niemiecki.
  Jeśli niniejsze Ogólne Warunki Handlowe dotyczące realizacji pośrednictwa ubezpieczeniowego dla konsumentów lub inne dokumenty zostaną dostarczone konsumentowi w innym języku niż niemiecki, jest to jedynie niewiążąca usługa serwisowa. Wiążąca jest jedynie treść wersji niemieckojęzycznej.
§ 8 Właściwość sądu

Jeśli jest to prawnie dopuszczalne, ustala się, że sądem właściwym jest sąd w Bonn.

§ 9 Klauzula dotycząca dostosowania
 1. Prawo do dostosowania
  Przed zakończeniem stosunków prawnych w rozumieniu § 1 a) niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych mogą pojawić się niemożliwe wcześniej dla Care Concept AG do przewidzenia podstawy (np. zmiana sytuacji prawnej i/lub orzecznictwa sądu najwyższego) mogące prowadzić do istotnego naruszenia istniejącego między stronami interesu odpowiedniego stosunku między świadczeniem a świadczeniem wzajemnym (tzw. zasada ekwiwalentności świadczeń).
  W takim przypadku przy obowiązujących stosunkach prawnych w rozumieniu § 1 a) tego postanowienia Care Concept AG jest upoważnione do dostosowania uzgodnionych jako obowiązujące dla konsumenta Ogólnych Warunków Handlowych do aktualnych wymogów w celu usunięcia naruszeń odpowiedniego stosunku między świadczeniem a świadczeniem wzajemnym.
 2. Obowiązek informacji
  W przypadku dostosowania Ogólnych Warunków Handlowych dla konsumenta w rozumieniu ust. a) niniejszego paragrafu Care Concept AG jest zobowiązane do poinformowania w formie pisemnej konsumentów, których zmiany dotyczą, co najmniej cztery tygodnie przed nabraniem mocy obowiązującej o zmianach Ogólnych Warunków Handlowych ustalonych jako obowiązujące dla konsumenta. Do spełnienia obowiązku informacji wystarczy krótki pisemny opis planowanych zmian ze wskazówką o możliwości wglądu do zmienionego zbioru warunków (np. w ramach portalu online).
 3. Możliwość sprzeciwu
  Partnerzy Care Concept AG, których w rozumieniu ust. a) dotyczy zmiana Ogólnych Warunków Handlowych dla konsumentów, mają prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec zmian w ciągu dwóch tygodni od wysłania informacji opisanej w ust. b).
 4. Domniemanie zgody
  Gdy w przypadku zmiany Ogólnych Warunków handlowych dla konsumenta w rozumieniu ust. a) niniejszego paragrafu w terminie określonym w ust. c) mimo przesłanej w odpowiednim terminie informacji zgodnie z ust. b) nie wpłynie do Care Concept AG w formie pisemnej sprzeciw od konsumenta, którego zmiana dotyczy, zmianę uważa się za przyjęta i staje się ona częścią obowiązującego między stronami stosunku prawnego w rozumieniu § 1 ust. a) Ogólnych Warunków Handlowych dla konsumenta.
 5. Prawo nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy
  Jeśli konsument nie zgadza się na dostosowanie Ogólnych Warunków Handlowych dla konsumenta w rozumieniu ust. a) niniejszego paragrafu, to zarówno konsument jak i Care Concept AG są uprawnieniu do wypowiedzenia stosunku prawnego w rozumieniu § 1 ust. a) w ciągu dwóch tygodni od wpływu oświadczenia o wyrażeniu sprzeciwu wg ust. b) niniejszego paragrafu w trybie nadzwyczajnym. Prawo nadzwyczajnego wypowiedzenia dotyczy także stosunku prawnego obowiązującego między podmiotem ponoszącym ryzyko a konsumentem (np. umowa ubezpieczenia), jeśli w tym stosunku prawnym nie postanowiono inaczej.
§ 10 Postanowienia końcowe

Jeśli jedno z postanowień niniejszych warunków handlowych jest całkowicie lub częściowo nieskuteczne prawnie lub później utraci skuteczność prawną, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. W miejsce postanowienia nieskutecznego na drodze dostosowania należy wprowadzić inne, odpowiednie postanowienie, które gospodarczo będzie najbliższe regulacji, której chciały strony lub której chciałyby, gdyby wiedziały o nieskuteczności postanowienia. To samo dotyczy luk w postanowieniach.

§ 11 Dane obowiązkowe na podstawie § 11 rozporządzenia o pośrednikach ubezpieczeniowych
 1. Nazwa
  Nazwa Care Concept AG
  Zarząd: Jörg Schmidt, Dirk Günther
  Rada Nadzorcza: Hans Geisberger (przew.)
 2. Adres firmowy
  Adres: Am Herz-Jesu-Kloster 20 53229 Bonn
  Telefon: +49 228 97735 - 0+49 228 - 977 35 - 0
  Telefaks: +49 228 9773535
 3. Działający jako
  działający jako: przedstawiciel ubezpieczeniowy (agent kilku firm ubezpieczeniowych) zgodnie z § 34d, ust. 1 ordynacji przemysłowej
 4. Adres, nazwa i adres internetowy wspólnej jednostki wg § 11 a I ordynacji przemysłowej, rejestr pośredników:
  Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
  Breite Straße 29
  10178 Berlin
  Telefon: +49 180 60058500 180 6005850 (20 centów/min. z telefonów stacjonarnych w Niemczech, z telefonów komórkowych wg taryf operatorów)
  www.vermittlerregister.info
 5. Numer rejestru/nr NIP
  Nr rejestru handlowego: HRB 8470
  Nr rej. w IHK: D-KJUH-GSQI4-87
  Nr NIP: DE813961035
 6. Bezpośrednie lub pośrednie udziały w przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych powyżej 10%
  nie ma
 7. Bezpośrednie lub pośrednie udziały przedsiębiorstw ubezpieczeniowych powyżej 10% Udział:
  Za pośrednictwem HVP Hanse Vertriebspartner AG HanseMerkur Holding AG posiada pośrednio powyżej 10% prawa głosu i kapitału Care Concept AG.
 8. Podmiot rozjemczy
  Ombudsman ds. prywatnych ubezpieczeń chorobowych i pielęgnacyjnych
  Postfach 06 02 22 | 10052 Berlin
  www.pkv-ombudsmann.de
  Versicherungsombudsmann e.V.
  Postfach 08 06 32 | 10006 Berlin
  www.versicherungsombudsmann.de
Pobierz Ogólne warunki handlowe

 Pobierz Ogólne warunki handlowe jako PDF(164KB)