Ihr zuverlässiger Partner für
     Krankenversicherung im AuslandCare Primo - Korzystne ubezpieczenie zdrowotne w trakcie pobytu za granicą

Care Primo - Korzystne ubezpieczenie zdrowotne w trakcie pobytu za granicą

Auslandskrankenversicherung

Warunki ubezpieczenia


OWU
Ubezpieczenie zdrowotne
OWU
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Informacje dla konsumenta
Warunki ubezpieczenia zdrowotnego w podróży Care Primo zawieranego w HanseMerkur Reiseversicherung AG VB-KV 2016 (CPrimo)
Designelement 1 zur Versicherung für polnische Reisende
Designelement 1 zur Versicherung für polnische Reisende
Designelement 1 zur Versicherung für polnische Reisende
Designelement 1 zur Versicherung für polnische Reisende
Designelement 1 zur Versicherung für polnische Reisende
Designelement 1 zur Versicherung für polnische Reisende
Designelement 1 zur Versicherung für polnische Reisende
Designelement 1 zur Versicherung für polnische Reisende
Designelement 1 zur Versicherung für polnische Reisende
Designelement 1 zur Versicherung für polnische Reisende
Designelement 1 zur Versicherung für polnische Reisende
Designelement 1 zur Versicherung für polnische Reisende
Designelement 1 zur Versicherung für polnische Reisende
Designelement 1 zur Versicherung für polnische Reisende
Designelement 1 zur Versicherung für polnische Reisende
Designelement 1 zur Versicherung für polnische Reisende
§ 1 - Osoby możliwe do ubezpieczenia i zdolność ubezpieczeniowa
 1. Jeżeli nie ustalono inaczej, obowiązuje, co następuje: Ubezpieczone są osoby wskazane imiennie w dowodzie posiadania ubezpieczenia lub w polisie ubezpieczeniowej, za które opłacona została ustalona składka.
 2. Ubezpieczone mogą Ubezpieczane mogą być wszystkie osoby fizyczne.
  Ubezpieczone nie mogą zostać osoby oraz mimo opłacenia składki nie są ubezpieczone osoby, które
  1. w momencie rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej lub w momencie składania wniosku o przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej (kolejna umowa) ukończyły 66. rok życia (66. urodziny);
  2. w kraju pobytu podlegają ustawowemu obowiązkowi ubezpieczenia chorobowego i / lub obowiązkowi ubezpieczenia pielęgnacyjnego; Kraj pobytu to kraj, w którym ubezpieczający znajduje się w trakcie swojej podróży.
  3. uprawiają sport wyczynowy lub w ramach podróży wykonują pracę w jednym z zawodów podanych w załączniku. Załącznik 1 stanowi integralną część warunków.
  4. nielegalnie wjechały do kraju pobytu lub przebywają w tym kraju nielegalnie;
  5. wymagają stałej opieki. Stałej opieki wymaga osoba, która w ramach wykonywania codziennych czynności wymaga pomocy drugiej osoby;
  6. stale przebywają zagranicą. W rozumieniu tego przepisu pod pojęciem zagranicy rozumie się te kraje, których obywatelstwa osoba ubezpieczona nie posiada i / lub w których nie ma stałego miejsca zamieszkania (kraje ojczyste).
 3. HanseMerkur należy niezwłocznie poinformować w formie tekstu o przyjęciu obywatelstwa kraju podróży, udzieleniu bezterminowego pozwolenia na pobyt lub odmowie pozwolenia na pobyt dla kraju podróży, jak również przyjęciu stałego miejsca zamieszkania w kraju podróży.
§ 2 - Zawarcie i zakończenie umowy ubezpieczenia, ubezpieczenie uzupełniające dzieci, umowa na obcy rachunek
 1. Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia należy złożyć przed rozpoczęciem podróży zagranicznej lub w ciągu roku od wjazdu osoby ubezpieczonej do kraju docelowego. Na żądanie należy udokumentować datę wjazdu.
 2. Umowa zostaje także zawarta, gdy przewidziany do tego celu przez HanseMerkur Reiseversicherung AG poprawnie wypełniony wniosek wpłynie do HanseMerkur Reiseversicherung AG, a HanseMerkur zaakceptuje wniosek, odsyłając polisę ubezpieczeniową drogą e-mailową. Wniosek jest wypełniony poprawnie tylko wtedy, gdy zawiera wszelkie wymagane dane, które są jednoznaczne i kompletne.
 3. Dla osób, które nie spełniają wymogu zdolności ubezpieczeniowej zgodnie z § 1 ustęp 2 niniejszych warunków, umowa ubezpieczenia nie zostaje zawarta nawet w przypadku pobrania składki. Jeżeli za osobę nieposiadającą zdolności ubezpieczeniowej składka zostanie jednak opłacona, wówczas kwota zostaje udostępniona nadawcy - po potrąceniu kosztów HanseMerkur.
 4. Wniosek o przyznanie ochrony ubezpieczeniowej trzeba składać w odniesieniu do całego okresu trwania planowanego pobytu osoby ubezpieczonej zagranicą.
 5. Umowa ubezpieczenia musi zostać zawarta na cały okres pobytu.
 6. W przypadku przedłużenia pobytu w trakcie maksymalnego okresu ubezpieczenia dla dalszego, pierwotnie nieubezpieczonego pobytu zagranicą pod następującymi warunkami można zawrzeć specjalną kolejną umowę.
  1. Wniosek o przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w formie prawnie samodzielnej umowy przedłużającej musi zostać złożony na przewidzianym do tego celu przez HanseMerkur formularzu i musi zostać dostarczony przed upływem okresu obowiązywania pierwotnej umowy ubezpieczenia do HanseMerkur Reiseversicherung AG.
  2. HanseMerkur Reiseversicherung AG musiw formie prawnie samodzielnej umowy przedłużającej. Jeżeli za umowę, na której zawarcie nie udzielono wyraźnej zgody, zostanie zapłacona składka, wówczas należy się ona nadawcy. Jeżeli koniec ochrony ubezpieczenia następuje wyłącznie wskutek upływu czasu a nie z innych powodów (np. zaskarżenie przez ubezpieczyciela zapewniającego pokrycie szkody) lub istnieje zagrożenie jej zakończenia w krótkim czasie, wówczas zgoda HanseMerkur uznawana jest za udzieloną.
  3. W przypadku osób posiadających ograniczone czasowo uprawnienie do pobytu w Republice Federalnej Niemiec przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej (kolejna umowa) jest możliwe tylko wtedy, gdy przy uwzględnieniu wszystkich wcześniejszych umów ubezpieczenia zdrowotnego zapewniających ochronę ubezpieczeniową dla Republiki Federalnej Niemiec łączny okres ubezpieczenia trwający pięć lat nie zostanie przekroczony. Ubezpieczający jest zobowiązany do poinformowania HanseMerkur Reiseversicherung AG o wszelkich wcześniejszych umowach ubezpieczenia zdrowotnego, które obowiązywały w trakcie tymczasowego pobytu w kraju podróży.
  4. Wskazany w § 5 pkt. 4. lit. b) niniejszych warunków maksymalny okres ubezpieczenia wynoszący 3 lata, wraz z wszelkimi ewentualnie dokonanymi przedłużeniami ochrony ubezpieczeniowej na mocy samodzielnych umów przedłużających, nie może zostać przekroczony.
 7. W przypadku przedłużeń ochrony ubezpieczeniowej w ramach kolejnego ubezpieczenia
  1. istnieje ograniczona ochrona ubezpieczeniowa dla wypadków ubezpieczeniowych, chorób, dolegliwości oraz ich skutków, które wystąpiły przed złożeniem wniosku o przedłużenie, zgodnie z § 7 ustęp 1 ostatnie zdanie;
  2. obowiązują odpowiednio § 6 ustęp 2, § 8 ustęp 1, II. i III, § 9 ustęp 1, lit. a) i j). Dodatkowo należy przestrzegać specjalnej karencji zgodnie z § 8 ustęp 2 III.
 8. Umowa ubezpieczenia kończy się
  1. w ustalonym momencie. Jest to moment wskazany w polisie ubezpieczeniowej.
  2. z chwilą śmierci lub powrotu ubezpieczającego z zagranicy do jednego z krajów, których obywatelstwo ubezpieczający posiada, lub też w których przed wyjazdem posiadał stałe miejsce zamieszkania. Osoby ubezpieczone mają jednak prawo do kontynuowania umowy ubezpieczenia pod warunkiem wskazania przyszłego ubezpieczającego. Oświadczenie należy złożyć w ciągu dwóch miesięcy od śmierci lub powrotu ubezpieczającego.
  3. w momencie zakończenia tymczasowego pobytu osoby ubezpieczonej zagranicą;
  4. gdy nie są już spełnione warunki tymczasowego pobytu zagranicą, ponieważ osoba ubezpieczona zdecydowała się na stały pobyt zagranicą lub ponieważ osoba ubezpieczona ostatecznie wraca do kraju ojczystego.
  5. jeżeli ustaje jeden z wymogów zdolności ubezpieczeniowej osoby ubezpieczonej.
 9. W przypadku ustania czasowego ograniczenia pobytu w Republice Federalnej Niemiec i przyjęcia stałego miejsca zamieszkania w Republice Federalnej Niemiec
  HanseMerkur Krankenversicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz-1, 20354 Hamburg
  zobowiązuje się do dalszego ubezpieczenia w tamtejszej taryfie podstawowej lub standardowej.
 10. Ubezpieczenie uzupełniające dzieci
  Ochrona ubezpieczeniowa noworodków rozpoczyna się bez dopłat za ryzyko i karencji z dniem narodzin, o ile zgłoszenie do ubezpieczenia dziecka w HanseMerkur Reiseversicherung AG, reprezentowanej przez Care Concept AG, w udokumentowany sposób nastąpiło z mocą wsteczną najpóźniej dwa miesiące od urodzenia. Potwierdzenie następuje poprzez przedłożenie aktu urodzenia w Care Concept AG. Wystarczającym potwierdzeniem jest jego kopia w formie tekstu dostarczona w formie e-maila, faksu lub pocztą.
  1. Warunkiem ubezpieczenia uzupełniającego dzieci jest to, że
   1. umowa ubezpieczonego rodzica w dniu narodzin istniała nieprzerwanie co najmniej od trzech miesięcy;
   2. wnioskowana ochrona ubezpieczeniowa nie jest wyższa i obszerniejsza niż ochrona ubezpieczonego rodzica;
   3. nie istnieje żadna inna ochrona ubezpieczeniowa.
  2. Adopcja traktowana jest na równi z narodzinami, o ile dziecko w momencie adopcji jest jeszcze niepełnoletnie. Jeżeli istnieje podwyższone ryzykowystąpienia wypadku ubezpieczeniowego, wówczas możliwe jest ustalenie dopłaty z tytułu ryzyka do 100 % w odniesieniu do składki w taryfie. Udokumentowanie adopcji musi nastąpić poprzez przedłożenie aktu adopcji w Care Concept AG. Odpowiednie zastosowanie znajduje ustęp (10) niniejszego paragrafu.
  3. Jeżeli zgłoszenie do ochrony ubezpieczeniowej nastąpi później niż dwa miesiące od narodzin lub złożony zostanie wniosek o ochronę ubezpieczeniową, która jest wyższa i obszerniejsza, wówczas ubezpieczenie dziecka podlega odrębnej weryfikacji ryzyka dokonywanej przez HanseMerkur Reiseversicherung AG, reprezentowanej przez Care Concept AG. W takim przypadku ochrona ubezpieczeniowa wchodzi w życie dopiero w momencie zatwierdzenia umowy ubezpieczenia. Obowiązują odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu ustęp (1) do (9).
  4. Zobowiązanie ubezpieczyciela do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia uzupełniającego dziecka nie istnieje, o ile dla noworodka lub dziecka adoptowanego w kraju lub zagranicą obowiązuje inna prywatna lub ustawowa ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
 11. Umowa na obcy rachunek
  1. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na obcy rachunek (na rachunek ubezpieczonego). Jeżeli umowa zostaje zawarta na obcy rachunek, wówczas do osoby, na której korzyść została zawarta umowa, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. Ubezpieczający informuje w takim przypadku ubezpieczonego o jego prawach i obowiązkach wynikających z umowy ubezpieczenia.
  2. Roszczenie o zapłatę składki przysługuje HanseMerkur wyłącznie w stosunku do ubezpieczającego. HanseMerkur nie może także podnosić żadnych zarzutów mających wpływ na jej odpowiedzialność przeciwko ubezpieczonemu.
  3. Ubezpieczony jest uprawniony do żądania bezpośrednio od HanseMerkur przysługującego mu świadczenia.
  4. Ubezpieczony może żądać, by HanseMerkur poinformowała go o postanowieniach zawartej umowy oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń w takim zakresie, w którym dotyczą one praw i obowiązków ubezpieczonego.
§ 3 - Wypowiedzenie / zakończenie umowy
 1. Wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia
  Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 30 dni, wówczas ubezpieczający w każdej chwili może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia ubezpieczającemu przysługuje prawo do zwrotu składki ubezpieczeniowej za okres ochrony ubezpieczeniowej, z której nie skorzystał. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie pozbawia HanseMerkur Reiseversicherung AG prawa do tego, aby żądać zapłaty składki za okres ubezpieczenia, w którym HanseMerkur Reiseversicherung AG udzielała ochrony ubezpieczeniowej. Wypowiedzenie może zostać ograniczone do poszczególnych osób lub taryf. Jeżeli wypowiedzenie zostanie oświadczone w odniesieniu do poszczególnych osób ubezpieczonych, wówczas wypowiedzenie jest skuteczne tylko wtedy, gdy ubezpieczający udokumentuje, że dane osoby ubezpieczone zostały poinformowane o oświadczeniu o wypowiedzeniu.
  Oświadczenie o wypowiedzeniu wymaga formy tekstu (e-mail, faks lub poczta). Jeżeli ubezpieczający i osoba ubezpieczona nie są identyczne, wówczas wypowiedzenie przez ubezpieczającego jest skuteczne tylko wtedy, gdy osoby ubezpieczone, których dotyczy wypowiedzenie, zostały poinformowane o oświadczeniu o wypowiedzeniu, a ubezpieczający odpowiednio udokumentuje ten fakt. Dana osoba ubezpieczona ma prawo do kontynuowania umowy ubezpieczenia pod warunkiem wskazania przyszłego ubezpieczającego. Oświadczenie w związku z tym należy złożyć w ciągu dwóch miesięcy od wpływu wypowiedzenia.
  Ubezpieczyciel rezygnuje ze swojego prawa do wypowiedzenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
 2. Wypowiedzenie w trybie natychmiastowym
  Ubezpieczyciel jest uprawniony do zakończenia stosunku ubezpieczeniowego w trybie natychmiastowym, tzn. bez zachowania terminu, w następujących przypadkach:
  • w ciągu miesiąca od momentu, w którym dowiedział się o umyślnym podaniu przez ubezpieczającego / osobę ubezpieczającą nieprawdziwych danych w momencie składania wniosku o ochronę ubezpieczeniową;
  • w ciągu miesiąca od momentu, w którym dowiedział się o umyślnym podaniu przez ubezpieczającego / osobę ubezpieczającą nieprawdziwych danych w związku ze zgłoszeniem roszczeń o świadczenie;
  • w ciągu miesiąca od momentu, w którym dowiedział się o znacznym zwiększeniu ryzyka ubezpieczeniowego;
  • w ciągu miesiąca od momentu, w którym dowiedział się o umyślnym naruszeniu co najmniej jednego z obowiązków wskazanych w § 10 niniejszych warunków.
 3. Zakończenie umowy ubezpieczenia
  1. Jeżeli umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, wówczas ubezpieczający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni, a jeżeli ubezpieczający jest przedsiębiorcą w ciągu 7 dni od momentu zawarcia umowy. W przypadku odstąpienia ubezpieczającemu przysługuje prawo do zwrotu składek za okres ochrony ubezpieczeniowej, z której nie skorzystano. Wysokość składki, która podlega zwrotowi, obliczana jest proporcjonalnie do długości okresu ubezpieczenia, z którego nie skorzystano, przy czym każdy rozpoczęty dzień ubezpieczenia uznaje się za dzień, w którym w pełni skorzystano z ochrony ubezpieczeniowej. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie pozbawia HanseMerkur prawa do żądania opłacenia składki za okres ubezpieczenia, w którym HanseMerkur zapewniła ochronę ubezpieczeniową.
  2. Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta telefonicznie lub przez Internet, wówczas okres, w którym ubezpieczający będący konsumentem może odstąpić od umowy ubezpieczenia, wynosi 30 dni od dnia, w którym został on poinformowany o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia, w którym doręczono mu polisę ubezpieczeniową oraz Ogólne Warunki Ubezpieczeń, jeżeli nastąpiło to w późniejszym terminie. Prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia nie przysługuje ubezpieczającemu, jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres trwający krócej niż 30 dni. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie pozbawia HanseMerkur prawa do żądania opłacenia składki za okres ubezpieczenia, w którym HanseMerkur za zgodą ubezpieczającego świadczyła ochronę ubezpieczeniową, o ile ubezpieczający został poinformowany o wysokości składki ubezpieczenia w momencie zawierania umowy ubezpieczenia.
  3. Wysokość składki, która ma zostać uiszczona, obliczana jest proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia, z którego nie skorzystano, przy czym każdy rozpoczęty dzień ubezpieczenia uznaje się za dzień, który w pełni wykorzystano.
§ 4 - Składka
 1. Płatność składki
  1. Składka płatna jest wraz z rozpoczęciem obowiązywania umowy.
   Data rozpoczęcia obowiązywania umowy jest wskazana w dowodzie posiadania ubezpieczenia.
  2. Jeżeli pierwsza składka lub składka jednorazowa nie zostanie opłacona terminowo, wówczas HanseMerkur Reiseversicherung AG jest uprawniona do odstąpienia od umowy, tak długo jak płatność nie zostaje dokonana, chyba że ubezpieczający nie ponosi odpowiedzialności za niezapłacenie.
  3. Jeżeli pierwsza składka lub składka jednorazowa nie jest opłacona w momencie wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego, wówczas HanseMerkur Reiseversicherung AG nie jest zobowiązana do świadczenia, chyba że ubezpieczający nie ponosi odpowiedzialności za niezapłacenie.
 2. Płatność składki może nastąpić do wyboru przelewem, jako płatność kartą kredytową lub za pośrednictwem systemu PayPal.
§ 5 - Zakres obowiązywania, początek, czas trwania i koniec ochrony ubezpieczeniowej
 1. Jeżeli nie ustalono inaczej, obowiązuje, co następuje:
  Zakres obowiązywania
  1. HanseMerkur Reiseversicherung AG zapewnia osobom ubezpieczonym, które w ramach podróży przebywają zagranicą tylko tymczasowo, ochronę ubezpieczeniową w ramach niniejszych postanowień.
  2. Pod pojęciem zagranicy w rozumieniu niniejszych warunków rozumieć należy wszystkie państwa i ich terytoria, których obywatelstwa osoba ubezpieczona nie posiada i/lub w których nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania:
   • dla osób posiadających zagraniczne obywatelstwo i stałe miejsce zamieszkania zagranicą: w przypadku Rzeczpospolitej Polskiej lub innego państwa, którego obywatelstwa osoba ubezpieczona nie posiada i / lub w którym nie ma stałego miejsca zamieszkania;
   • dla osób z polskim obywatelstwem i stałym miejscem zamieszkania w Rzeczpospolitej Polskiej, jak również dla obywateli państw WE ze stałym miejscem zamieszkania w Rzeczpospolitej Polskiej: wszystkie kraje i obszary poza Rzeczpospolitą Polską;
   • dla osób o innym obywatelstwie, jeżeli posiadają one stałe miejsce zamieszkania w Rzeczpospolitej Polskiej od co najmniej dwóch lat: wszystkie kraje i obszary poza Rzeczpospolitą Polską.
  3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej wynika z polisy ubezpieczeniowej, ewentualnych odrębnych pisemnych porozumień, niniejszych warunków ubezpieczeń, jak również z przepisów ustawowych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
  4. Pod następującymi warunkami i odrębnie niż określono w b) ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje także w kraju ojczystym osoby ubezpieczonej:
   • W przypadku okresów obowiązywania umowy trwających co najmniej jeden rok ochrona ubezpieczeniowa istnieje także w przypadku tymczasowego powrotu do kraju ojczystego osoby ubezpieczonej. Ochrona ubezpieczeniowa w kraju ojczystym ogranicza się maksymalnie do 42 dni dla wszystkich pobytów w kraju ojczystym przypadających na rok ubezpieczeniowy. Jako rok ubezpieczeniowy obowiązuje przy tym okres dwunastu miesięcy liczony od początku ubezpieczenia, wraz z wszelkimi przedłużeniami umowy na mocy co najmniej jednej prawnie samodzielnej kolejnej umowy.
   • Ubezpieczający jest zobowiązany zgłosić przed podjęciem podróży początek i koniec każdej podróży do kraju ojczystego w trakcie trwania umowy, a w przypadku świadczenia udokumentować je na żądanie HanseMerkur. Z związku z tym należy szczególnie przestrzegać § 10 ustęp 4 lit. e).
   Kraj ojczysty w rozumieniu niniejszych warunków ubezpieczenia to kraj, którego obywatelstwo osoba ubezpieczona posiada, i / lub w którym osoba ubezpieczona ma stałe miejsce zamieszkania.
 2. Początek
  Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie podanym w polisie (początek ubezpieczenia), jednak
  1. nie przed zawarciem umowy ubezpieczenia;
  2. nie przed rozpoczęciem podróży zagranicznej lub przekroczeniem granicy z zagranicą;
  3. nie przed uiszczeniem składki;
  4. nie przed upływem karencji
 3. Koniec
  Ochrona ubezpieczeniowa kończy się także dla wypadków ubezpieczeniowych będących w trakcie
  1. w ustalonym momencie;
  2. dla osób ubezpieczonych z polskim obywatelstwem najpóźniej w momencie zakończenia pobytu zagranicą;
  3. dla ubezpieczonych posiadających obywatelstwo kraju trzeciego najpóźniej z chwilą zakończenia pobytu w Polsce lub też z chwilą zakończenia pobytu w kraju, którego obywatelstwa osoba ubezpieczona nie posiada i / lub w którym osoba ubezpieczona przed wyjazdem za granicę nie miała stałego miejsca zamieszkania;
  4. wraz z zakończeniem umowy ubezpieczenia;
  5. jeżeli nie zachodzą już warunki tymczasowego pobytu w Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą lub też jeżeli wydane zostanie bezterminowe pozwolenie na pobyt w kraju podróży;
  6. jeżeli ustają warunki zdolności ubezpieczeniowej osoby ubezpieczonej. Warunek ustaje w szczególności wtedy, gdy sama osoba przyjęła obywatelstwo kraju podróży lub przeniosła swoje stałe miejsce zamieszkania do kraju podróży, nie mając woli powrotu;
  7. po upływie ustalonego okresu ubezpieczenia na pobyty w kraju ojczystym, najpóźniej jednak po upływie sześciu tygodni dla wszystkich pobytów wakacyjnych w kraju ojczystym w ciągu jednego roku ubezpieczeniowego.
 4. Maksymalny i minimalny okres ubezpieczenia
  1. Minimalny okres ubezpieczenia wynosi miesiąc.
  2. Maksymalny okres ubezpieczenia wraz z wszelkimi ewentualnie dokonanymi przedłużeniami ochrony ubezpieczeniowej na mocy samodzielnych kolejnych umów wynosi trzy lata.
 5. Odpowiedzialność następcza
  Jeżeli choroba wymaga leczenia po zakończeniu ochrony ubezpieczeniowej, ponieważ ze względu na potwierdzoną niezdolność do transportu nie ma możliwości podróży powrotnej do punktu wyjścia lub do miejsca pobytu przed rozpoczęciem podróży, wówczas obowiązek świadczenia w ramach niniejszej taryfy istnieje nadal
  1. w przypadku okresów ubezpieczenia do 6 miesięcy, wraz z wszelkimi przedłużeniami ochrony ubezpieczeniowej na mocy co najmniej jednej samodzielnej umowy przedłużającej, do momentu przywrócenia zdolności do transportu, maks. przez okres jednego miesiąca,
  2. w przypadku okresów ubezpieczenia powyżej 6 miesięcy, wraz z wszelkimi przedłużeniami ochrony ubezpieczeniowej na mocy co najmniej jednej samodzielnej kolejnej umowy, do momentu przywrócenia zdolności do transportu, maksymalnie na okres 3 miesięcy.
§ 6 - Wcześniejsze choroby
 1. O ile w niniejszych warunkach lub w postanowieniach dotyczących taryf nie dokonano żadnych innych odmiennych regulacji, obowiązuje, co następuje:
  Ubezpieczenie obejmuje:
  • choroby,
  • skutki wypadków,
  • kalectwo
  każdorazowo wraz z wynikającymi z nich dolegliwościami - także o ile znane były one przed złożeniem wniosku o ochronę ubezpieczeniową.

  Obowiązek świadczenia nie istnieje jednak, gdy wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego było pewne w momencie składania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia lub w momencie składania wniosku o przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej na mocy samodzielnej kolejnej umowy.
 2. O ile włączona zgodnie z ustępem 1 niniejszego paragrafu choroba, skutki wypadków i / lub kalectwo prowadzi do wypadku ubezpieczeniowego, wówczas obowiązuje, co następuje:
  Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za podlegające zwrotowi koszty leczenia za wcześniejsze choroby, skutki wypadków i / lub kalectwo zaistniałe w momencie składania wniosku o udzielenie ochrony ubezpieczeniowej lub w momencie składania wniosku o przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej na mocy samodzielnej umowy ubezpieczenia, jak również za wynikające z nich dolegliwości i skutki w kwocie o wysokości 5.000,– EUR na osobę ubezpieczoną i w rozpoczętym roku ubezpieczeniowym. Za rok ubezpieczeniowy uznaje się okres czasu trwający każdorazowo dwanaście miesięcy, licząc od początku biegu ubezpieczenia. W przypadku krótszego okresu ubezpieczeniowego udział własny nie ulega zmniejszeniu.
  Ubezpieczyciel nie ponosi ponadto odpowiedzialności, o ile podlegające zwrotowi koszty leczenia za wcześniejsze choroby, skutki wypadków i / lub kalectwo zaistniałe w momencie składania wniosku o udzielenie ochrony ubezpieczeniowej lub w momencie składania wniosku o przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej na mocy samodzielnej kolejnej umowy, jak również za wynikające z nich dolegliwości i skutki przekraczające kwotę o łącznej wysokości 30.000,– EUR w ciągu całego okresu obowiązywania umowy.
 3. Nie ma to wpływu na postanowienia
  • § 2 ustęp 6 i 7 Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej na mocy samodzielnej umowy ubezpieczenia
  • § 6 ustęp 2 Początek ochrony ubezpieczeniowej
  • § 6 ustęp 3 Koniec ochrony ubezpieczeniowej
  • § 8 ustęp 1 II. Definicja wypadku ubezpieczeniowego
  • § 8 ustęp 2 Karencje
  • § 9 Ograniczenia obowiązku świadczenia
§ 7 - Przedmiot ochrony ubezpieczeniowej i zakres świadczeń
 1. Informacje ogólne
  1. HanseMerkur świadczy odszkodowanie za koszty leczenia powstałe po upływie karencji za nagłe wypadki ubezpieczeniowe występujące w trakcie podróży zagranicą. Regulacje dotyczące karencji wymienione są w § 8 ustęp 2.
  2. Wypadek ubezpieczeniowy to leczenie osoby ubezpieczonej konieczne z medycznego punktu widzenia z powodu choroby lub skutków wypadku. Wypadek ubezpieczeniowy rozpoczyna się w momencie leczenia. Kończy się, gdy zgodnie z medycznym orzeczeniem nie zachodzi już konieczność leczenia. Jeżeli leczenie musi zostać rozszerzone na chorobę lub skutek wypadku, które nie pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z leczoną chorobą lub skutkiem wypadku, wówczas powstaje nowy wypadek ubezpieczeniowy. Za wypadek ubezpieczeniowy uznaje się także
   1. badanie i konieczne z medycznego punktu widzenia leczenie w związku z ciążą, o ile ciąża nie istniała już przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej lub złożeniem wniosku o przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej na mocy samodzielnej umowy przedłużającej;
   2. poród;
   3. śmierć.
  3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej wynika z polisy ubezpieczeniowej, ewentualnych odrębnych pisemnych ustaleń, niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczeń, jak również z przepisów ustawowych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
  4. W Rzeczpospolitej Polskiej osobie ubezpieczonej przysługuje wybór spośród dopuszczonych do wykonywania zawodu, osiedlonych w Polsce lekarzu i stomatologów. W zakresie umownym zwracane są koszty leczenia za czynności wykonywane przez osobę leczącą, o ile może ona wystawić rachunek według powszechnych lokalnie opłat. Poza Rzeczpospolitą Polską osobie ubezpieczonej przysługuje wybór spośród lekarzy i stomatologów uznanych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustaw i posiadających dopuszczenie do wykonywania zawodu w kraju pobytu, o ile naliczają oni opłatę zgodnie z każdorazowo obowiązującą urzędową taryfą opłat dla lekarzy i stomatologów - o ile taka występuje - lub naliczają opłatę powszechną lokalnie.
  5. Lekarstwa, środki opatrunkowe, lecznicze i pomocnicze muszą zostać zaordynowane przez wskazane w punkcie IV. osoby prowadzące leczenie, a lekarstwa muszą ponadto być nabywane w aptece. Za lekarstwa, nawet jeśli są jako takie zaordynowane, nie uznaje się produktów zbożowych i środków wzmacniających, wody mineralnej, środków dezynfekcyjnych i kosmetycznych, jedzenia dietetycznego i pożywienia dla niemowląt itp.
  6. W przypadku koniecznego z medycznego punktu widzenia stacjonarnego leczenie szpitalnego osoba ubezpieczona ma wolny wybór spośród publicznych i prywatnych szpitali, które znajdują się pod stałym kierownictwem lekarskim, dysponują wystarczającymi rozwiązaniami diagnostycznymi i terapeutycznymi, prowadzą historię chorób i nie przeprowadzają żadnych kuracji lub leczenia sanatoryjnego lub nie przyjmują rekonwalescentów. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje dla ogólnej kategorii opieki (pokój wieloosobowy) bez świadczeń do wyboru (leczenie przez prywatnych lekarzy). Za konieczne z medycznego punktu widzenia leczenie stacjonarne w szpitalach, które przeprowadzają także kuracje lub leczenie sanatoryjne lub przyjmują rekonwalescentów, poza tym spełniają jednak warunku zdania 1, świadczenia taryfy zostają przyznane tylko wtedy, gdy żaden z innych wskazanych w zdaniu 1 szpitali nie znajduje się w odległości pozostającej w zakresie możliwości, lub jeżeli HanseMerkur Reiseversicherung AG w formie pisemnej zapewniła przejęcie kosztów przed rozpoczęciem leczenia.
  7. HanseMerkur Reiseversicherung AG świadczy w umownym zakresie w przypadku metod badań lub leczenia i lekarstw, które w znacznej mierze uznawane są przez medycynę konwencjonalną. Ponadto świadczy w przypadku metod i lekarstw, które sprawdziły się w praktyce również jako rokujące lub które stosowane są, ponieważ nie są dostępne żadne metody lub lekarstwa medycyny konwencjonalnej. HanseMerkur Reiseversicherung AG może jednak obniżyć swoje świadczenia do kwoty, która przypadłaby w przypadku zastosowania występujących metod lub lekarstw.
  8. HanseMerkur Reiseversicherung AG świadczy w umownym zakresie w przypadku kosztów przewiezienia zwłok w przypadku śmierci i kosztów pochówku, o ile śmierć osoby ubezpieczonej nastąpiła wskutek zdarzenia, które podlega obowiązkowi świadczenia na mocy niniejszej umowy.
 2. Karencje
  I. Ogólna karencja wynosi 31 dni. Rozpoczyna się ona w momencie podanym w polisie (początek ubezpieczenia) lub
  • w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia;
  • w momencie rozpoczęcia podróży zagranicznej lub przekroczenia granicy z zagranicą;
  • w momencie uiszczenia składki;
  w zależności od tego, które wydarzenie nastąpi jako ostatnie.
  Karencja odpada,
  • gdy osoba ubezpieczona udokumentuje wjazd w kraju pobytu podlegającym ubezpieczeniu w ciągu 31 dni przed złożeniem wniosku lub ubezpieczenie zostało zawarte przed rozpoczęciem podróży zagranicznej. O zachowaniu terminu decyduje wpływ wniosku w HanseMerkur Reiseversicherung AG lub Care Concept AG.
  • w przypadku wypadków, które zachodzą po rozpoczęciu ubezpieczenia.

  II. Wcześniejsze ubezpieczenie istniejące bez przerw do momentu rozpoczęcia ubezpieczenia od wjazdu do Rzeczpospolitej Polskiej lub od momentu przekroczenia granicy z zagranicą można zaliczyć na poczet ogólnego czasu karencji. Ograniczenia świadczeń zgodnie z § 9 obowiązują nadal bez ograniczeń.
  III. Szczególna karencja wynosi dla porodów i protez zębowych osiem miesięcy. Liczy się ona od momentu złożenia wniosku lub w przypadku złożenia wniosku o przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej na mocy samodzielnej kolejnej umowy od momentu złożenia wniosku o przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej.
 3. Koszty leczenia
  I. HanseMerkur – po potrąceniu ewentualnie ustalonego wkładu własnego na każdy wypadek ubezpieczeniowy – zwraca powstałe po upływie karencji koszty leczenia koniecznego z medycznego punktu widzenia.
  Za leczenie w rozumieniu niniejszych warunków uznaje się:
  1. leczenie lekarskie wraz z badaniami w trakcie ciąży, leczenie w trakcie ciąży i skutki, o ile ciąża nie istniała jeszcze w momencie wpływu wniosku o ochronę ubezpieczeniową lub w momencie wpływu wniosku o przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej na mocy samodzielnej kolejnej umowy (umowa przedłużająca) do HanseMerkur Reiseversicherung AG lub Care Concept AG;
  2. leczenie lekarskie, leczenie w trakcie ciąży wywołane nagłymi dolegliwościami, konieczne z medycznego punktu widzenia leczenie w związku z poronieniem, jak również konieczne z medycznego punktu widzenia aborcje i porody do końca 36. tygodnia ciąży (przedwczesny poród), także jeżeli ciąża istniała w momencie wpływu wniosku o ochronę ubezpieczeniową lub w momencie wpływu wniosku o przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej na mocy samodzielnej kolejnej umowy, o ile konieczność leczenia w tym momencie jeszcze nie zachodziła,
  3. lekarstwa i środki opatrunkowe zaordynowane przez lekarza,
  4. zaordynowane przez lekarza zabiegi radioterapii, fototerapii i inne zabiegi z zakresu fizykoterapii,
  5. zaordynowane przez lekarza masaże, okłady medyczne i inhalacje,
  6. zaordynowane przez lekarza środki pomocnicze, które stają się konieczne po raz pierwszy wyłącznie wskutek wypadku i służą bezpośredniemu leczeniu skutków wypadku,
  7. diagnostyka rentgenowska,
  8. niecierpiące zwłoki leczenie stacjonarne w ogólnej kategorii pielęgnacyjnej (pokój wieloosobowy) bez świadczeń medycznych do wyboru (leczenie przez prywatnych lekarzy),
  9. transport chorych w celu leczenia stacjonarnego do najbliżej położonego odpowiedniego szpitala, a w przypadku opieki podstawowej po wypadku do najbliżej osiągalnego lekarza i z powrotem,
  10. niecierpiące zwłoki operacje,
  11. porody, po upływie karencji;
  12. koszty działań rehabilitacyjnych jako koniecznego z medycznego punktu widzenia leczenie dodatkowego

  II. Koszty leczenia uzębienia HanseMerkur – po potrąceniu ewentualnie ustalonego wkładu własnego na każdy wypadek ubezpieczeniowy – zwraca koszty powstałe w trakcie podróży za:
  1. stomatologiczne leczenie zachowawcze ze znieczuleniem włączenie z wypełnieniem danego zęba plastycznym nieadhezyjnym materiałem wypełniającym (wraz z wypełnieniem podkładowym),
  2. działania mające na celu przywrócenie działania protezy zębowej (naprawy).
  Łącznie HanseMerkur zwraca koszty wskazanego leczenia stomatologicznego w przypadku następujących okresów obowiązywania umów
  1. do sześciu miesięcy wraz z wszelkimi przedłużeniami całkowitego okresu ubezpieczenia na mocy co najmniej jednej niezależnej kolejnej umowy maksymalnie 300,– EUR,
  2. powyżej sześciu miesięcy wraz z wszelkimi przedłużeniami całkowitego okresu ubezpieczenia na mocy co najmniej jednej niezależnej kolejnej umowy maksymalnie 600,– EUR na rok ubezpieczeniowy i osobę ubezpieczoną. Za rok ubezpieczeniowy uznaje się okres czasu trwający dwanaście miesięcy, licząc od początku pierwszego zgłoszenia do ubezpieczenia. W przypadku przedłużenia całkowitego okresu ubezpieczenia na mocy co najmniej jednej niezależnej kolejnej umowy na okres powyżej 6 miesięcy wyższe świadczenia mogą być wypłacane tylko za wypadki ubezpieczeniowe, które wystąpiły po raz pierwszy po wpływie przedłużenia.
 4. Transport powrotny, koszty przewiezienia zwłok / koszty pochówku
  Hanse-Merkur zwraca – poza przypadkiem pobytu w kraju ojczystym –
  I. w przypadku zgonu
  osoby ubezpieczonej konieczne koszty dodatkowe do 10.000,- EUR powstałe w związku z przewiezieniem zmarłego do kraju ojczystego;
  II. koszty pochówku do wysokości wydatków, które powstałyby w przypadku przewiezienia, maksymalnie do 10.000,- EUR;
  III. koszty dodatkowe zaordynowanego przez lekarza, koniecznego z medycznego punktu widzenia transportu powrotnego do kraju ojczystego, maksymalnie do 10.000 EUR.
§ 8 - Ograniczenia obowiązku świadczenia
 1. Obowiązek świadczenia nie istnieje:
  1. także w ramach włączenia chorób, gdy wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego było pewne w momencie składania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia lub w momencie składania wniosku o przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej na mocy samodzielnej kolejnej umowy (por. § 7 ustęp 1 ostatnie zdanie),
  2. w przypadku takich chorób wraz z ich skutkami, jak również skutkami wypadków i dla zgonów, które zostały spowodowane energią jądrową, wydarzeniami wojennymi lub aktywnym udziałem w rozruchach i nie są wyraźnie włączone do ochrony ubezpieczeniowej,
  3. w przypadku zabiegów w ramach kuracji i pobytów sanatoryjnych, jak również działań rehabilitacyjnych (dla leczenia następczego obowiązuje § 8 ustęp 1 VI. zdanie 3),
  4. w przypadku działań odwykowych wraz z kuracjami odwykowymi,
  5. w przypadku leczenia ambulatoryjnego w uzdrowisku lub kurorcie. Ograniczenie odpada, jeżeli leczenie konieczne staje się wskutek wypadku, do którego tam doszło. W przypadku chorób odpada ono, jeżeli ubezpieczony przebywał w uzdrowisku lub kurorcie tylko tymczasowo i nie przebywał tam w celach kuracyjnych,
  6. w przypadku leczenia prowadzonego przez małżonków, rodziców lub dzieci. Udokumentowane koszty rzeczowe zwracane są zgodnie z taryfą,
  7. w przypadku leczenia przez ubezpieczającego lub osoby, z którymi osoba ubezpieczona żyje razem we własnej rodzinie lub w rodzinie goszczącej. Udokumentowane koszty rzeczowe zwracane są zgodnie z taryfą,
  8. w przypadku leczenia lub zakwaterowania spowodowanego niedołęstwem, wymogiem opieki lub koniecznością nadzoru,
  9. w przypadku leczenia psychoanalitycznego i psychoterapeutycznego,
  10. w przypadku ciąż i ich skutków istniejących w momencie wpływu wniosku o ochronę ubezpieczeniową lub w momencie wpływu wniosku o przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej na mocy niezależnej kolejnej umowy w HanseMerkur lub Care Concept AG. Obowiązek świadczenia istnieje jednak dla nieprzewidywalnych w trakcie trwania umowy komplikacji, o ile ciężarna w momencie wpływu wniosku o ochronę ubezpieczeniową lub w momencie wpływu wniosku o przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej na mocy samodzielnej kolejnej umowy do HanseMerkur lub Care Concept AG jeszcze nie ukończyła 36. miesiąca ciąży,
  11. w przypadku szczepień;
  12. w przypadku środków pomocniczych, które stają się konieczne po raz pierwszy w okresie objętym ubezpieczeniem nie ze względu na wypadek;
  13. w przypadku leczenia w związku z bezpłodnością, wraz ze sztucznym zapłodnieniem, związanymi z tym badaniami wstępnymi i leczeniem następczym, jak również z związku z zaburzeniami i / lub uszkodzeniami organów rozrodczych,
  14. w przypadku leczenia zakażeń HIV i ich skutków,
  15. w przypadku badań profilaktycznych,
  16. w przypadku protez zębowych, wkładów koronowo – korzeniowych, wypełnień inlay, koron zębowych i ortopedycznego leczenia szczękowego, implantów, aparatów korygujących zgryz, i środków gnatologicznych,
  17. w przypadku samobójstw, prób samobójczych i ich skutków,
  18. w przypadku oddania organu do transplantacji i jego skutków.
 2. HanseMerkur Reiseversicherung AG jest zwolniona z obowiązku świadczenia, gdy:
  1. ubezpieczający lub osoba ubezpieczona spowodowała wypadek ubezpieczeniowy w sposób umyślny;
  2. ubezpieczający lub osoba ubezpieczona próbuje podstępnie oszukać HanseMerkur Reiseversicherung AG w kwestii okoliczności, które mają znaczenie dla podstawy lub wysokości świadczenia.
 3. Jeżeli leczenie przekracza wymiar konieczny z medycznego punktu widzenia, wówczas HanseMerkur Reiseversicherung AG może obniżyć swoje świadczenia do odpowiedniej kwoty.
 4. Jeżeli istnieje roszczenie o świadczenia na podstawie ustawowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków lub ustawowego ubezpieczenia emerytalnego, o ustawową opiekę leczniczą lub opiekę powypadkową, wówczas HanseMerkur Reiseversicherung AG może potrącić od świadczeń ubezpieczeniowych świadczenia ustawowe.
§ 9 - Obowiązki i skutki naruszenia obowiązków
 1. Ubezpieczający i osoba ubezpieczona są zobowiązani po wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego
  1. zapewnić, by szkoda miała jak najmniejsze rozmiary i unikać wszystkiego, co mogłoby prowadzić do niepotrzebnego wzrostu kosztów;
  2. zgłosić szkodę HanseMerkur niezwłocznie, najpóźniej po zakończeniu podróży, dostarczając wszelkie istotne dokumenty;
  3. zezwolić HanseMerkur na każde akceptowalne badanie dotyczące przyczyny i wysokości jej obowiązku świadczenia, udzielić wszelkich przydatnych w związku z tym informacji, dostarczyć oryginały dowodów, jak również w przypadku śmierci dostarczyć akt zgonu;
  4. w przypadku leczenia stacjonarnego i przed podjęciem obszernych działań diagnostycznych i terapeutycznych skontaktować się z HanseMerkur;
  5. wyrazić zgodę na transport powrotny do miejsca zamieszkania lub do szpitala położonego najbliżej miejsca zamieszkania w przypadku zdolności do transportu, jeżeli HanseMerkur wraża zgodę na transport powrotny na podstawie rodzaju choroby i konieczności jej leczenia.
  6. Wiedza i zawinienie osoby ubezpieczonej są równoznaczne z wiedzą i zawinieniem ubezpieczającego.
  7. Jeżeli umowa ubezpieczeniowa zostaje zawarta na obcy rachunek, wówczas określone w powyższych paragrafach obowiązki spoczywają zarówno na ubezpieczającym, jak i na ubezpieczonym, chyba że ubezpieczony nie posiadał wiedzy o zawarciu umowy na jego rachunek.
 2. Osoba ubezpieczona jest zobowiązana do tego, by na żądanie HanseMerkur Reiseversicherung AG zezwolić na badanie przez lekarza, który został zaangażowany przez HanseMerkur.
 3. Oryginały rachunków należy dostarczyć na następujący adres
  Care Concept AG
  Postfach 30 02 62
  53182 Bonn
 4. HanseMerkur Reiseversicherung AG jest zobowiązana do świadczenia (por. § 10 ustęp 6), jeżeli przedstawione zostały następujące dokumenty – stają się one własnością HanseMerkur Reiseversicherung AG:
  1. oryginalne dowody w walucie urzędowej kraju pobytu, które muszą zawierać nazwisko leczonej osoby, oznaczenie choroby, jak również dane dotyczące świadczeń wykonanych przez lekarza prowadzącego według rodzaju, miejsca i okresu leczenia. Jeżeli istnieje inna ochrona ubezpieczeniowa kosztów leczenia i zostanie ona wykorzystana w pierwszej kolejności, wówczas jako dowód wystarczą duplikaty rachunków opatrzone uwagami o zwrocie.
  2. Recepty, rachunki za badania laboratoryjne i rentgenowskie należy dostarczyć razem z rachunkiem od lekarza, rachunek za środki lecznicze lub pomocnicze z zaleceniem lekarza.
  3. urzędowy akt zgonu u zaświadczenie lekarskie o przyczynie zgonu, jeżeli ma nastąpić zwrot kosztów za przewiezienie zwłok lub pochówek;
  4. na żądanie HanseMerkur Reiseversicherung AG dowód potwierdzający początek i koniec każdego pobytu w Republice Federalnej Niemiec;
  5. na żądanie HanseMerkur Reiseversicherung AG dowód potwierdzający początek i koniec każdego pobytu w kraju ojczystym lub w kraju trzecim;
  6. na wezwanie lub najpóźniej w przypadku wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego dowód potwierdzający spełnienie warunków w odniesieniu do zdolności ubezpieczeniowej zgodnie z § 1 ustęp 2, jak również ważne pozwolenie na pobyt w kraju pobytu, o ile jest ono tam konieczne;
  7. na żądanie HanseMerkur Reiseversicherung AG dowód potwierdzający wszystkie zawarte w trakcie pobytu w kraju podróży ubezpieczenia zdrowotne z ochroną ubezpieczeniową pobytu w kraju podróży.
 5. W ramach weryfikacji świadczenia konieczne może być pozyskanie przez HanseMerkur Reiseversicherung AG w ramach dopuszczalnych ustawą osobowych danych dotyczących stanu zdrowia. Jeżeli ubezpieczający lub osoba ubezpieczona nie wyrazi zgody na pobranie takich danych, a HanseMerkur Reiseversicherung AG nie może w związku z tym ostatecznie stwierdzić wysokości i zakresu obowiązku świadczenia, wówczas wymagalność świadczenia zostaje wstrzymana. To samo dotyczy sytuacji, gdy przepytywane w związku z tym placówki lub osoby w sposób zawiniony nie zostaną zwolnione z obowiązku zachowania tajemnicy w stosunku do HanseMerkur Reiseversicherung AG.
 6. Skutki naruszenia obowiązków Jeżeli ubezpieczający lub osoba ubezpieczona umyślnie naruszy umownie ustalony obowiązek, wówczas HanseMerkur nie jest zobowiązana do świadczenia. W przypadku naruszenia obowiązku wskutek rażącego niedbalstwa HanseMerkur jest uprawniona do tego, by ograniczyć świadczenie w stosunku odpowiednim do wagi zawinienia ubezpieczającego / osoby ubezpieczonej. Ciężar dowodu polegający na udowodnieniu braku rażącego niedbalstwa ciąży na ubezpieczającym.
§ 10 - Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego
 1. Wysokość odszkodowania lub świadczenia obliczana jest zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia i umową ubezpieczenia. Ubezpieczyciel przyznaje odszkodowanie i wypłaca je w ciągu 30 dni od wpływu zgłoszenia szkody.
 2. Jeżeli oświadczenie o wyznaczeniu wysokości szkody lub świadczenia okaże się niemożliwe w terminie wskazanym w pkt. 1., wówczas świadczenie musi zostać wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym oświadczenie o tych okolicznościach było możliwe z zachowaniem należytej staranności. Bezsporna część szkody lub świadczenia zostaje wypłacona w terminie wskazanym w pkt.1.
 3. W ramach weryfikacji świadczenia konieczne może być pozyskanie przez HanseMerkur Reiseversicherung AG w ramach dopuszczalnych ustawą osobowych danych dotyczących stanu zdrowia. Jeżeli ubezpieczający lub osoba ubezpieczona w sposób zawiniony nie wyrazi zgody na pobranie takich danych, a HanseMerkur Reiseversicherung AG nie może w związku z tym ostatecznie stwierdzić wysokości i zakresu obowiązku świadczenia, wówczas wymagalność świadczenia zostaje wstrzymana. To samo dotyczy sytuacji, gdy przepytywane placówki lub osoby w sposób zawiniony nie zostaną zwolnione z obowiązku zachowania tajemnicy w stosunku do HanseMerkur Reiseversicherung AG.
 4. Koszty powstałe w walucie obcej przeliczane są na euro , w którym dowody wpłyną do Care Concept AG, na obowiązującą w tym momencie w Rzeczpospolitej Polskiej walutę. Za kurs dnia dla walut handlowych uznaje się oficjalny kurs wymiany podany we Frankfurcie nad Menem, dla walut niehandlowych kurs zgodny z „walutami świata“, publikacjami Niemieckiego Banku Federalnego we Frankfurcie nad Menem, zgodnie z każdorazowo aktualnym stanem, chyba że dewizy konieczne do zapłaty rachunków w sposób udokumentowany zostały pozyskane po bardziej niekorzystnym kursie.
 5. Roszczenia o świadczenia ubezpieczeniowe nie mogą być ani cedowane ani zastawiane.
 6. Roszczenia wynikające z niniejszej umowy ubezpieczeniowej przedawniają się po trzech latach. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie w stosunku do HanseMerkur Reiseversicherung AG zostaje wstrzymany poprzez zgłoszenie tego roszczenia lub zgłoszenie wypadku ubezpieczeniowego. Bieg przedawnienia rozpoczyna się ponownie w dniu, w którym osobie zgłaszającej roszczenie zostanie doręczone sporządzone w formie pisemnej oświadczenie HanseMerkur Reiseversicherung AG o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia.
§ 11 - Odszkodowanie z innych umów ubezpieczenia i roszczenia w stosunku do osób trzecich
 1. Jeżeli w przypadku wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego można podnosić roszczenie o odszkodowanie z innej umowy ubezpieczenia, wówczas to inna umowa ma pierwszeństwo przed niniejszą umową. Obowiązuje to również wtedy, gdy w jednej z tych umów ubezpieczenia także ustalono odpowiedzialność niższego stopnia, niezależnie od tego, kiedy ta inna umowa ubezpieczenia została zawarta. Jeżeli wypadek ubezpieczeniowy zostanie najpierw zgłoszony HanseMerkur, wówczas staje się świadczeniem wcześniejszym i zostaje skierowany w celu dokonania podziału kosztów bezpośrednio do innego ubezpieczyciela. HanseMerkur zrezygnuje z podziału kosztów z przedsiębiorstwem zapewniającym prywatne ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli w związku z tym oznaczałoby to niekorzyści dla ubezpieczonego, np. utratę zwrotu składki.
 2. Roszczenia ubezpieczającego lub osoby ubezpieczonej w stosunku do osób trzecich przechodzą na HanseMerkur Reiseversicherung AG w określonym ustawowo zakresie, o ile zapłaciła ona odszkodowanie. Jeżeli jest to konieczne, ubezpieczający lub osoba ubezpieczona jest zobowiązana do złożenia oświadczenia o cesji w stosunku do HanseMerkur Reiseversicherung AG. Obowiązek świadczenia HanseMerkur zostaje wstrzymany do momentu złożenia oświadczenia o cesji.
 3. Roszczenia ubezpieczającego lub osoby ubezpieczonej w stosunku do osób prowadzących leczenie ze względu na zawyżone honoraria przechodzą na HanseMerkur w określonym ustawowo zakresie, o ile dokonała ona zwrotu za odpowiednie rachunki. Jeżeli jest to konieczne, ubezpieczający lub osoba ubezpieczona jest zobowiązana do pomocy przy dochodzeniu roszczeń. Ponadto ubezpieczający lub osoba ubezpieczona jest zobowiązana, o ile jest to konieczne, do złożenia oświadczenia o cesji w stosunku do HanseMerkur.
§ 12 - Oświadczenia woli i zgłoszenia
 1. Oświadczenia woli i zgłoszenia składane w stosunku do HanseMerkur Reiseversicherung AG i Care Concept AG wymagają zachowania formy tekstu.
 2. Na wypadek, gdy ubezpieczający nie poinformuje ubezpieczyciela o zmianie swojego adresu, ustala się, że pismo, które nie zostanie odebrane przez ubezpieczającego / ubezpieczonego pod ostatnio podanym adresem i dwukrotnie zostanie pozostawiona informacja o próbie dostarczenia, uznaje się za dostarczone.
  To samo dotyczy sytuacji, gdy ubezpieczający / ubezpieczony nie poinformował o zmianie adresu e-mail.
§ 13 - Wewnętrzna procedura reklamacyjna

Jeżeli ten, który jest uprawniony do podniesienia roszczenia, nie zgadza się z ustaleniami HanseMerkur w odniesieniu do odmowy zaspokojenia roszczenia lub wysokości odszkodowania lub świadczenia, wówczas może on w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji HanseMerkur złożyć w formie pisemnej wniosek o ponowną weryfikację roszczenia, kierując go na adres podany w polisie lub w certyfikacie.

§ 14 - Stosowane prawo, język umowy

Obowiązuje prawo polskie, o ile nie stoi mu na przeszkodzie prawo międzynarodowe. Językiem umowy jest język niemiecki. Jeżeli dokumenty umowy zostają udostępnione w innych językach niż język niemiecki, wówczas następuje to w sposób niewiążący i ze względów obsługi. Wiążące są wyłącznie dokumenty w języku niemieckim.

§ 15 - Gwarancja przejęcia
 1. W trakcie obowiązującej ochrony ubezpieczeniowej HanseMerkur gwarantuje przejęcie do lub kontynuację ochrony ubezpieczeniowej w ramach produktu Care Economy firmy Care Concept AG.
  Jeżeli w trakcie obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej produkt Care Economy zostanie zastąpiony innym produktem o równej wartości, wówczas odpowiednio obowiązuje gwarancja zgodnie ze zdaniem 1 także dla tego produktu.
 2. Gwarancja przejęcia zgodnie z ustępem 1 odpada, o ile HanseMerkur wyłącznie z powodów leżących w osobie ubezpieczającego i / lub osoby ubezpieczonej / osób ubezpieczonych (np. zaskarżenie przez ubezpieczyciela zapewniającego pokrycie szkody) jest uprawniona do nadzwyczajnego zakończenia pierwotnego stosunku ubezpieczeniowego.
  Gwarancja przejęcia odpada przy tym zgodnie z § 16 ustęp 2 zdanie 1 niezależnie od tego, czy pierwotny stosunek ubezpieczeniowy rzeczywiście został zakończony przez Hanse Merkur czy też nie.
Załącznik określający zawody, w których przypadku nie można zawrzeć ubezpieczenia, zgodnie z § 1 2 c warunków ubezpieczenia.
ZawodyOkreślenie dotyczące wykonywanych prac Ograniczenie wyłączenia
Artyści Wszystkie prace
Artyści
Wszystkie prace
Robotnicy budowlaniWybrane praceWyłączone są tylko następujące zawody
Betoniarze
Dekarze
Montażyści rusztowań
Robotnicy wykwalifikowani w budownictwie lądowym nadziemnym
Murarze
Żelbetoniarze
Sztukatorzy
Pracownicy budowlani w budownictwie lądowym ziemnym i podziemnym
Cieśle
Bauarbeiter
Wyłączone są tylko następujące zawody
Betoniarze,Dekarze,
Montażyści rusztowań,Robotnicy wykwalifikowani w budownictwie lądowym nadziemnym,
Murarze,Żelbetoniarze,
Sztukatorzy,Pracownicy budowlani w budownictwie lądowym ziemnym i podziemnym,Cieśle
GórnicyWszystkie prace
Górnicy
Wszystkie prace
Żołnierze zawodowiWszystkie prace
Żołnierze zawodowi
Wszystkie prace
Nurkowie zawodowiWszystkie prace
Nurkowie zawodowi
Wszystkie prace
Pogromcy dzikich zwierzątWybrane praceTylko wtedy, gdy poskramiane są pierwotnie dzikie zwierzęta (koty drapieżne, słonie etc.)
Pogromcy dzikich zwierząt
Tylko wtedy, gdy poskramiane są pierwotnie dzikie zwierzęta (koty drapieżne, słonie etc.)
SpadochroniarzeWszystkie prace
Spadochroniarze
Wszystkie prace
StrażacyWszystkie prace
Strażacy
Wszystkie prace
Rybacy dalekomorscyWszystkie prace
Rybacy dalekomorscy
Wszystkie prace
RzeźnicyWszystkie prace
Rzeźnicy
Wszystkie prace
Pracownicy offshoreWybrane praceTylko osoby bezpośrednio zajmujące się wydobywaniem ropy naftowej
Pracownicy offshore
Tylko osoby bezpośrednio zajmujące się wydobywaniem ropy naftowej
PirotechnicyWszystkie prace
Pirotechnicy
Wszystkie prace
Siły bezpieczeństwaWybrane praceWyłączone są tylko następujące zawody
Osobiści ochroniarze
Personel dozorujący
Eksperci od ładunków wybuchowych
Wyłączone są tylko następujące zawody
Eksperci od ładunków wybuchowych
KaskaderzyWszystkie prace
Kaskaderzy
Wszystkie prace
Stuntmänner/-frauenWszystkie prace
Stuntmänner/-frauen
Wszystkie prace
Instruktorzy surfinguWszystkie prace
Instruktorzy surfingu
Wszystkie prace
Instruktorzy nurkowaniaWszystkie prace
Instruktorzy nurkowania
Wszystkie prace
RozbieraczeWybrane pracePraca w ramach rozbioru mięsa
Rozbieracze
Praca w ramach rozbioru mięsa
Pobierz OWU

Auslandskrankenversicherung Care Primo Designelement Druck Pobierz OWU PDF (299KB)

Pobierz OWU

PDF der Allgemeinen Versicherungsbedingungen Care Primo VersicherungPobierz OWU Care Primo jako PDF(140KB)

Korzystne ubezpieczenie zdrowotne w trakcie pobytu za granicą dla gości z zagranicy Bild 2 Korzystne ubezpieczenie zdrowotne w trakcie pobytu za granicą dla gości z zagranicy Bild 5 Korzystne ubezpieczenie zdrowotne w trakcie pobytu za granicą dla gości z zagranicy Bild 3 Korzystne ubezpieczenie zdrowotne w trakcie pobytu za granicą dla gości z zagranicy Bild 1

Please note that the Polish translation is for convenience only. The legally binding version is the German version.


Care Primo

Typ ubezpieczenia:© Care Concept AG 2021
 Bezpośrednie obciążenie konta

Care Concept AG
Ihr zuverlässiger Partner für Krankenversicherung im Ausland

Facebook Care Concept Instagram Care Concept xing Care Concept linkedin Care Concept