Informacja dla konsumenta zgodnie z art. 809 [niem.] kodeksu cywilnego i art. 141 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (VTG)

1. Nazwa ubezpieczyciela, adres do doręczeń i osoba uprawniona do reprezentacji HanseMerkur Reiseversicherung AG:

Hanse Merkur Reiseversicherung AG
Siegfried-Wedells-Platz 1
D-20354 Hamburg

Reprezentowana przez zarząd:Eberhard Sautter (prezes zarządu), Eric Bussert, Holger Ehses, Johannes Ganser, Raik Mildner

2. Miejsce zawarcia umowy ubezpieczenia:

Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta wskutek złożenia wniosku w stosunku do pośrednika oraz przyjęcia wniosku w biurze właściwego pośrednika ubezpieczeniowego.

3. Właściwy pośrednik ubezpieczeniowy:

Pani / Pańska umowa zawierana jest za pośrednictwem Care Concept AG.
Dane kontaktowe:

Care Concept
Postfach 30 02 62
53182 Bonn

Telefon: +49 228 97735 - 0
Faks: +49 228 9735 - 35
E-mail:

4. Właściwość miejscowa sądu

Pozwy przeciwko HanseMerkur można wnosić w sądzie w Hamburgu lub w miejscu, w którym ubezpieczający w momencie wniesienia pozwu ma swoje miejsce zamieszkania w Polsce lub w przypadku jego braku w miejscu jego zwyczajowego pobytu.

5. Zawarcie i czas trwania umowy ubezpieczenia

Ubezpieczenie zdrowotne: Umowa zostaje zawarta w momencie zapłaty należnej składki. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie oznaczonym przez ubezpieczającego, jednak nie wcześniej niż przed uiszczeniem należnej składki. Jeżeli ustalono pobieranie składki poprzez obciążenie konta, wówczas płatność uważa się za dokonaną w terminie, jeżeli składka może zostać ściągnięta w dniu obciążenia konta, a ubezpieczający nie sprzeciwi się uzasadnionemu ściągnięciu składki. Jeżeli ściągnięcie składki będzie niemożliwe bez winy ubezpieczającego, wówczas płatność również wtedy uważa się za dokonaną terminowo, jeżeli zostanie ona uiszczona niezwłocznie po pisemnym wezwaniu do zapłaty wystosowanym przez ubezpieczyciela. Ponadto w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego w podróży ochrona ubezpieczeniowa nie rozpoczyna się przed momentem wyjazdu z terytorium Polski, jak również terytorium państwa, w którym osoba ubezpieczona posiada miejsce zamieszkania. Nie przewiduje się okresu związania. Umowa jest zawarta na czas określony w zależności od wybranego okresu obowiązywania umowy.

Umowa kończy się w momencie zakończenia podróży lub w ustalonym momencie zakończenia ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego w podróży ochrona ubezpieczeniowa kończy się w momencie wjazdu na terytorium Polski lub na terytorium kraju, w którym osoba ubezpieczona posiada miejsce zamieszkania. Prawo do wcześniejszego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia istnieje w przypadkach przewidzianych w § 3 ustęp 2 i ustęp 3 obowiązujących warunków ubezpieczeń.


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: Umowa zostaje zawarta wtedy, gdy przewidziany do tego celu przez HanseMerkur AG wypełniony wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia wpłynie do HanseMerkur AG, a HanseMerkur AG zaakceptuje wniosek, odsyłając dowód posiadania ubezpieczenia drogą e-mailową. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie oznaczonym przez ubezpieczającego, jednak nie wcześniej niż przed uiszczeniem należnej składki. Jeżeli ustalono pobieranie składki poprzez obciążenie konta, wówczas płatność uważa się za dokonaną w terminie, jeżeli składka może zostać ściągnięta w dniu obciążenia konta, a ubezpieczający nie sprzeciwi się uzasadnionemu ściągnięciu składki. Jeżeli ściągnięcie składki będzie niemożliwe bez winy ubezpieczającego, wówczas płatność również wtedy uważa się za dokonaną terminowo, jeżeli zostanie ona uiszczona niezwłocznie po pisemnym wezwaniu do zapłaty wystosowanym przez ubezpieczyciela. W przypadku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w trakcie pobytu za granicą ochrona ubezpieczeniowa nie rozpoczyna się ponadto przed rozpoczęciem podróżny za granicę lub przekroczeniem granicy. Umowa jest zawarta na czas określony w zależności od wybranego okresu obowiązywania umowy.

Umowa ubezpieczenia kończy się w ustalonym momencie. Jest to moment, który wskazany jest w dowodzie posiadania ubezpieczenia. Ponadto umowa ubezpieczenia - jeżeli została zawarta na okres dłuższy niż 30 dni - kończy się miesiąc od wpływu oświadczenia o wypowiedzeniu u sprawującego opiekę pośrednika ubezpieczeniowego.

W przypadku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w trakcie pobytu za granicą ochrona ubezpieczeniowa kończy się dla osób ubezpieczonych posiadających polskie obywatelstwo najpóźniej w momencie zakończenia pobytu za granicą, dla osób ubezpieczonych posiadających obywatelstwo kraju trzeciego najpóźniej w momencie zakończenia pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej lub w momencie zakończenia pobytu w kraju, którego obywatelstwa osoba ubezpieczona nie posiada lub w którym nie posiada stałego miejsca zamieszkania.


6. Przedmiot umowy i warunki wykonania

Zakres ochrony ubezpieczeniowej określany jest przez ubezpieczającego przy zawieraniu umowy. Bardziej szczegółowe dane dotyczące rodzaju i zakresu ochrony ubezpieczeniowej wybranej przez ubezpieczającego zawarte są w opisie świadczeń i w warunkach ubezpieczeń.

7. Oznaczenie stron umowy

Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta między ubezpieczycielem a ubezpieczającym.
Ubezpieczycielem jest HanseMerkur Reiseversicherung AG (forma prawna: spółka akcyjna),
Siegfried-Wedells-Platz 1,
D-20354 Hamburg, telefon +49 40 41 19 –10 00 faks +49 40 41 19 –30 30.

Ubezpieczającym i osobą ubezpieczoną są osoby wskazane imiennie w dowodzie zawarcia ubezpieczenia lub potwierdzeniu organizatora lub grupa osób określona w polisie.

8. Wysokość składki ubezpieczeniowej:

Całkowita składka, którą należy uiścić, wynika z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wybranej przez ubezpieczającego. Informacje o każdorazowych składkach za składniki ochrony ubezpieczeniowej zawarte są w formularzu wniosku lub w danych podanych w ramach procedury online.
Należna wysokość składki ubezpieczeniowej, która ma zostać uiszczona, wynika z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wybranej przez ubezpieczającego. Każdorazowe składki za składniki ochrony ubezpieczeniowej wskazane są w dokumentach wniosku, w którym można znaleźć informacje na ich temat.

9. Obowiązujące warunki ubezpieczenia

Ubezpieczenie zdrowotne: Podstawę zawartej umowy ubezpieczenia stanowią VB-KV 2016 (CPrimo).

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: Podstawę zawartej umowy ubezpieczenia stanowią warunki ubezpieczeń pobytów za granicą zawieranych w HanseMerkur (VB-AuslV 2016 (CPrimo), Szczególne warunki dotyczące ubezpieczonych obszarów / ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w podróży (BVB-AuslV 2016 (CPrimo) i Warunki uzupełniające dotyczące taryf ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w podróży (TB-AuslV(Haft) 2016 (CPrimo).

Tel.: +49 228 97735-0
Faks: +49 228 97735-35
E-mail:

Informacje dotyczące czasu trwania ubezpieczenia:

Umowa zostaje zawarta na wybrany okres czasu. Minimalny okres ubezpieczenia wynosi 30 dni, maksymalny okres ubezpieczenia wynosi 1095 dni.

Obowiązek informacji zgodnie z art. 13a VTG [Ustawa o działalności ubezpieczeniowej]:

Stosowane prawo

Do stosunku umownego stosuje się prawo niemieckie, o ile regulacje wyższej rangi, jak np. prawo europejskie w sposób bezwzględnie obowiązujący nie stanowią inaczej.

Język umowy:

Językiem rozstrzygającym dla stosunku umownego i komunikacji z ubezpieczającym w trakcie trwania umowy jest język niemiecki.

Pozasądowe postępowanie arbitrażowe i procedura rozpatrywania zażaleń:

Reklamacje i zażalenia można składać u podanych poniżej osób kontaktowych i w podanych poniżej instytucjach.

Reklamacje można składać, przesyłając je na następujący adres:

Care Concept AG
Postfach 30 02 62
D-53182 Bonn

Tel.:        +49 228 97735-0
Faks: +49 228 97735-35
E-mail:

Po tym, jak reklamacja wpłynie do Care Concept AG, stanowiący jej podstawę stan faktyczny zostaje gruntownie zbadany i najpóźniej 30 dni od wpływu reklamacji zostaje przesłana odpowiedź do ubezpieczającego. Do zachowania terminu wystarczy nadanie odpowiedzi przed jego upływem.

Zażalenia w języku niemieckim można składać w następujących instytucjach:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Strasse 108,
D-53117 Bonn
Niemcy

Zażalenia na decyzje ubezpieczyciela można składać w języku polskim, kierując je na następujący adres:

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa

W zażaleniu należy podać swoje dane i najistotniejsze dane umowy ubezpieczenia, krótko i zwięźle przedstawić stan faktyczny oraz opisać działania pozostające w związku z zażaleniem. Składający zażalenie powinien wskazać zarzuty podniesione przeciwko stanowisku towarzystwa ubezpieczeniowego i przytoczyć argumenty potwierdzające jego roszczenia. Zgodnie z tym należy zawrzeć wyraźną wskazówkę, czy rzecznik ubezpieczonych powinien podjąć interwencję w danej sprawie.
Nie narusza to prawa do wkroczenia na drogę sądową.
Pozwy przeciwko Hansemerkur AG można wnosić w Hamburgu lub w miejscu, w którym ubezpieczający posiada w Polsce miejsce zamieszkania w momencie wytoczenia powództwa lub w przypadku jego braku w miejscu, w którym posiada on swoje miejsce zwyczajowego pobytu.

W stosunku do kogo należy składać oświadczenia?

Wszelkie oświadczenia dotyczące Pani / Pańskiego stosunku ubezpieczeniowego należy kierować do

Care Concept AG
Postfach 30 02 62
D-53182 Bonn

Tel.:        +49 228 97735-0
Faks: +49 228 97735-35
E-mail:

W momencie wpływu Państwa oświadczenia w firmie Care Concept AG uznaje się je za dostarczone do spółki HanseMerkur AG.

Ochrona danych:

Niniejszym informujemy Panią / Pana, że w przypadku zajścia zdarzenia objętego umową dane będą gromadzone, a w razie potrzeby przekazywane spółkom w branży ubezpieczeniowej i odpowiednim reasekuratorom, a w razie potrzeby współpracującym firmom, oferującym usługi assistance, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z umowy. Nie ma to wpływu na przepisy o ochronie danych osobowych. Na życzenie podamy Pani / Panu adres danego odbiorcy danych.


Co nie jest objęte ubezpieczeniem?
 • chorób i dolegliwości oraz ich skutków, o ile ich zajście było ustalone w momencie składania wniosku o umowę ubezpieczenia lub na początku obowiązywania kolejnej umowy, jak również
 • skutków takich chorób i wypadki, których zajście było ustalone w momencie składania wniosku o ochronę ubezpieczeniową lub na początku obowiązywania kolejnej umowy
 • leczenia psychoanalitycznego i psychoterapeutycznego
 • badań profilaktycznych i kontrolnych; diagnostyki raka
 • badań w celu uzyskania pozwolenia na pobyt
 • szczepienia ochronne
 • środków pomocniczych, których zastosowanie nie jest konieczne w związku z wypadkiem (np. okulary, szkła kontaktowe, rajstopy uciskowe)
 • ciąży istniejącej już w momencie rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, aborcji
 • protezy zębowej (z wyjątkiem napraw), leczenia ortodontycznego, leczenia implantologicznego, wypełnień inlay, aparatów korygujących zgryz, gnatologii
 • środków / kuracji odwykowych
 • zaświadczeń i orzeczeń

Szczegółowy opis świadczeń znajduje się w warunkach ubezpieczeń..

Klauzula o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Care Concept AG moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i w innych dokumentach przekazanych Care Concept AG, które konieczne są do zawarcia i opracowania umowy ubezpieczenia, w szczególności do oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Jeżeli umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta, jeżeli zostanie rozwiązana lub wygaśnie, wówczas wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów archiwizacyjnych.

Wyrażam zgodę na to, by ubezpieczyciel zwracał się do podmiotów, które zajmują się leczeniem w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, które świadczyły usługi zdrowotne na rzecz ubezpieczyciela lub osoby, na której rachunek ma zostać zawarta umowa, z prośbą o informacje dotyczące okoliczności, które związane są z oceną ryzyka ubezpieczeniowego, o informacje, które konieczne są do weryfikacji podanych przez tę osobę danych dotyczących jej stanu zdrowia, o informacje, które konieczne są do ustalenia prawa tej osoby do świadczeń wynikających z zawartej umowy oraz wysokości tych świadczeń, jak również o informacje dotyczące przyczyny śmierci ubezpieczonego z wyjątkiem wyników badań genetycznych.

Zgodnie z art. 24 ust.1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29. sierpnia 1997 r. (tzn. Dziennik Ustaw Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zmianami) Hanse Merkur AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, D-20354 Hamburg, (zwana dalej ubezpieczycielem), informuje, że ona, jak również Care Concept AG, Herz-Jesu-Kloster 20, D-53229 Bonn, jako pośrednik ubezpieczeniowy Hanse Merkur AG, jest lub są administratorem podanych przez Państwa danych osobowych. Dane przetwarzane są przez ubezpieczyciela do następujących celów:
- opracowanie kwestii ryzyka ubezpieczeniowego w ramach umowy ubezpieczenia,
- odpowiednie wykonanie zobowiązań wynikających dla ubezpieczyciela z umowy (np. w ramach likwidacji szkody).

Zgodnie z art. 32 wskazanej powyżej ustawy przysługuje Państwu prawo dostępu do treści i do zmiany Państwa danych, w szczególności do ich aktualizacji, sprostowania i zmiany.


Versicherungsbedingungen herunterladen

PDF der Allgemeinen Geschäftsbedingungen Care Primo AuslandsversicherungCare Primo(PDF)